Υπηρεσίες

Η επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού σχετίζεται άμεσα με την δυνατότητα του να διασφαλίσει τις υποδομές του. Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων υποδομών και η αποτελεσματική λειτουργία τους είναι άμεσα συνυφασμένη με την ομαλή λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού.
Η μεθοδική προσέγγιση για την ασφάλιση των πληροφοριακών υποδομών εξασφαλίζει :

  • Το κύρος του οργανισμού με την παράλληλη προστασία των εργαζομένων και των πελατών του.
  • Την διαθεσιμότητα ενδο-επιχειρησιακών ή παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Την διαθεσιμότητα των υποδομών που συνεπάγεται μείωση του ρίσκου διακοπής της παραγωγής ή επιμήκυνσης των αποφασισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
  • Ευνοϊκό κλίμα για την συγκέντρωση κεφαλαίων και επενδύσεων για την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ή προϊόντος.

Η Project Zero παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών με σκοπό τον συνολικό σχεδιασμό ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ενός οργανισμού. Η εταιρία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:


Υπηρεσίες Ασφάλειας Εφαρμογών

Υπηρεσίες Ασφάλειας Υποδομών

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Μηχανικής

Αντιμετώπιση Συμβάντων